HiX heeft ingebouwde oplossingen voor de apotheek en alle logistieke processen die daarbij horen. Axel, zelf apotheker en software consultant bij ChipSoft, vertelt meer in zijn blog.


Logistieke vereenvoudiging

Apothekers in ziekenhuizen spenderen steeds meer van hun tijd aan administratieve taken. Met gebruiksvriendelijke functionaliteiten en geautomatiseerde stappen zorgt HiX voor logistieke vereenvoudiging, zodat apothekers weer zorgverleners kunnen zijn.

Een voorbeeld van zo'n automatisering is de bestelfunctionaliteit. Op basis van de actuele voorraad en de ingestelde minimum- en maximumaantallen creëert HiX zelf een bestelling om alle middelen weer aan te vullen.

Ook de barcodescanning versnelt het registratieproces. In plaats van codes manueel in te voeren – met een groot risico op fouten – wordt het materiaal gescand, zodat het meteen correct geregistreerd staat in het dossier.


Lage registratiedrempel voor correcte financiële afhandeling

Voor de facturatie moet elke handeling en toediening vastgelegd worden. Die enorme registratielast biedt in een geïntegreerd dossier veel opportuniteiten voor optimalisering.

HiX vermijdt dubbelregistraties, wat het proces vereenvoudigt en de foutkans verkleint. Een schat aan gegevens is reeds bekend uit de zorgregistratie. Het vastleggen van verbruik gebeurt al op het moment dat medicatie (optioneel) wordt uitgezet of toegediend, bijvoorbeeld op het OK of in de toedieningsregistratie.

We willen de drempel om alles accuraat te registreren zo laag mogelijk maken. Zorgverleners worden in HiX steeds meer door hun registratieproces geleid. Acties zijn 'voorgedefinieerd' zodat de zorgverlener ze vlot doorloopt. Zo vermijden ziekenhuizen ook dat ze inkomsten mislopen door een onvolledige registratie.


Voortdurende optimalisatie                           

De logistieke ondersteuning voor apotheek is sterk uitgebouwd en vormt de basis voor intelligente functionaliteiten die doorheen de software worden ingezet. De oplossingen voor België en Nederland zitten in een gezamenlijk softwarepakket, zodat er een sterke wisselwerking ontstaat waarin we veel van elkaar overnemen en bijleren. Natuurlijk zijn er ook verschillen, bijvoorbeeld in het gebruikte geneesmiddelenoverzicht.

Mijn collega's en ik monitoren voortdurend hoe HiX werkt in de praktijk. Op basis van support calls en database-acties zien we wat misloopt of efficiënter kan. Zo worden ook de ontwikkelingen die al in gebruik zijn nog verder geperfectioneerd.

Zorginstellingen worden sterk betrokken bij die nieuwe ontwikkelingen. Zij hebben bepaalde werkprocessen voor ogen, die wij vertalen in software. Een voorbeeld zijn medicatieattesten volgens Hoofdstuk IV van het RIZIV, waarvoor de software werksettingen aanbiedt voor de apotheek en voor de voorschrijver.


Medicatieattesten

HiX leidt uit de verstrekkingen en toedieningen financiële verrichtingen af. Met periodieke valideringen controleert het EPD deze onder meer op attestplicht. Vervolgens biedt de software ondersteuning voor de juiste vervolgstappen bij elke situatie (bijvoorbeeld goedgekeurde of geweigerde attestprocedure) zodat bij de facturatie de juiste categorie wordt meegenomen. HiX houdt in het kader van de administratieve vereenvoudiging ook rekening met de tariferingscontext (ambulant / gehospitaliseerd / residentieel).  

De voorschrijver wordt actief geattendeerd op de attestplicht van medicatie. Via overzichtelijke werkbladen volgt de voorschrijver de te typeren attestprocedures, lopende aanvragen en openstaande attestprocedures op. Het is mogelijk een diagnose gekoppeld aan de medicatieopdracht te mappen naar een attestindicatie, zodat de juiste attestprocedure automatisch getypeerd wordt.


Innovatie in overleg

Er staat nog veel moois in de steigers. Voor de apotheek werken we erg nauw samen met de ziekenhuizen. We hebben elkaar nodig en kunnen nog heel veel van elkaar leren. Zij leren uit de workflow in HiX hoe hun eigen werkprocessen eventueel geoptimaliseerd kunnen worden. In de andere richting leert ChipSoft van haar klanten veel over hun zorgprocessen, wat ons toelaat de software verder te verfijnen.