Bij ChipSoft werken we elke dag hard aan innovatieve oplossingen die de efficiëntie verhogen en de zorgkwaliteit verbeteren. Een van de ontwikkelingen binnen ons elektronisch patiëntendossier HiX waar we veel focus op hebben, is de integratie van Artificial Intelligence (AI). ChipSoft ziet hier immers een grote meerwaarde voor zorgprofessionals in indien deze weldoordacht en vakkundig wordt ingezet.

Efficiëntie in dagelijkse workflow

AI heeft de potentie om zorgverleners administratief veel werk uit handen te nemen, waardoor zij meer tijd hebben voor de patiënt. Daarom onderzoeken en implementeren we actief manieren waarop we AI rechtstreeks in het dagelijkse werkproces van HiX kunnen integreren. Voor de beste workflowondersteuning is het namelijk essentieel om de werelden van het EPD en AI bij elkaar te brengen. Zo kunnen zorgverleners binnen het dossier op een eenduidige manier doorwerken en AI-toepassingen gebruiken alsof het één geheel is.

Generieke inzet

De integratie van AI in HiX reikt verder dan alleen het populaire OpenAI. Bij iedere innovatie onderzoeken we hoe we AI in generieke zin kunnen aanroepen en gebruiken in HiX, zodat zorgprofessionals hun taken efficiënter en effectiever kunnen uitvoeren. Daarbij richten we onze inspanningen op een naadloze integratie in het werkproces van de zorgverlener.

Omdat AI veel meer omvat dan slechts één model of platform, zet ChipSoft in op een generieke benadering van AI-integratie binnen HiX. Daarbij beperken we ons niet tot één specifiek AI-model, maar staan we open voor uiteenlopende initiatieven en modellen die relevant kunnen zijn voor verschillende use cases.

Brede toepassing

ChipSoft ziet een brede inzetbaarheid van Large Language Models (LLM’s) in HiX. Naast de inzet van LLM’s in de context van het gesprek tussen de arts en de patiënt, benutten we ze daarom ook voor het maken van patiëntvriendelijke samenvattingen voor brieven of voor het patiëntenportaal. Bovendien steken we veel energie in het finetunen van de mogelijkheid om spraakopnames, die zorgverleners kunnen maken met de apps van HiX Mobile, gestructureerd in het EPD op te slaan.

Integratie met AI-engines

Om die brede toepasbaarheid te faciliteren, voorziet HiX in diepgaande integratiemogelijkheden met andere AI-engines.. Dit maakt het mogelijk om deze AI-engines te voeden met informatie om modellen te trainen, maar ook om specifieke vragen te stellen. Zo kunt u als arts op basis van informatie uit het EPD een advies vragen rondom het starten of stoppen van medicatie. Als de AI-engine hierop met een medicatievoorstel antwoordt, kunt u dit met een of twee kliks binnen HiX direct in gang zetten.

Risicobeheer en privacy

Bij de integratie van AI in de zorg is het beheer van risico's en de bescherming van privacy topprioriteit. Daarom werken we actief aan de ontwikkeling van mechanismen die deze risico’s uitbannen, protocollen om de privacy van patiëntgegevens te waarborgen en het voldoen aan wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Betrouwbaar en nauwkeurig

Ook besteden we continu aandacht aan het borgen van de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van gegenereerde resultaten. De outputkwaliteit van AI-toepassingen is sterk afhankelijk van verschillende

factoren, waaronder de kwaliteit van de input, de vraagstelling en de training van de modellen. Om die reden steken we veel effort in prompt engineering en het optimaliseren van de algoritmen van HiX. Zo kunnen we consistente en betrouwbare resultaten garanderen.

AI in de praktijk

We onderscheiden ons niet alleen met onze visie op AI-integratie, maar ook in het vermogen om deze visie om te zetten in concrete oplossingen, die u direct in de praktijk kunt gebruiken. Door intensief samen te werken met zorginstellingen en AI-aanbieders, zoals Autoscriber, hebben we al verschillende AI-projecten gelanceerd die gericht zijn op het verbeteren van de zorgervaring en het verminderen van de registratielast voor zorgprofessionals. Ook werken we samen met vooruitstrevende zorginstellingen aan de implementatie van nieuwe toepassingen.

AI als integraal onderdeel van EPD

Door onze focus op innovatie, gecombineerd met onze diepgaande expertise in de gezondheidszorg, beschikt u met ChipSoft over een waardevolle technologie- en kennispartner die samen met u streeft naar een toekomst waarin AI een integraal onderdeel is van de patiëntenzorg. Door onze verschillende perspectieven te verbinden, realiseren we samen duurzame oplossingen die het mogelijk maken de efficiëntie van de werkprocessen binnen de zorginstelling en de aandacht voor de patiënt effectief te verhogen.