Samenwerking in de zorg wordt steeds belangrijker. Mensen worden steeds ouder en doen in toenemende mate een beroep op beschikbare zorg en middelen. Daar staat tegenover dat er een groot tekort is aan zorgmedewerkers. Zorginstellingen staan hiermee voor de uitdaging om meer zorg te leveren, met minder mensen en tegen lagere kosten. Het medisch dossier inzien en snelle en effectieve digitale gegevensuitwisseling en databeschikbaarheid van medische gegevens in het patiëntendossier is hierbij onmisbaar. Het thema 'digitale gegevensuitwisseling en samenwerking' is dan ook één van onze vijf strategische thema's.

Medisch dossier inzien

Zorginstellingen worden vanuit de overheid aangestuurd om zorg dichtbij mogelijk en digitaal aan te bieden waar het kan en verder weg als dat nodig is. Dit houdt in dat zorginstellingen niet meer alle zorg zelf aanbieden onder een dak, maar zich steeds verder specialiseren in bepaalde zorg en nauwe samenwerking zoeken met collega-zorginstellingen die (ook) andere zorg leveren.

Om die samenwerking te optimaliseren, is het noodzakelijk dat zorginstellingen digitaal (delen van) het patiëntendossier kunnen inzien en met andere zorgorganisaties kunnen uitwisselen als de behandeling daarom vraagt. Daarbij laten zij zich graag ondersteunen door slimme ICT, die zorgprofessionals helpt, die de efficiëntie van zorgprocessen verhoogt en de patiënt meer regie geeft over de eigen zorg.

Zorgverleners gaan steeds vaker verwijzen, overdragen, overleggen, consulteren en zorg op afstand bieden. Daarbij is het essentieel dat relevante informatie uit het patiëntendossier met de patiënt meeverhuist en direct beschikbaar is in het ziekenhuis waarnaar verwezen wordt. Ook is het van belang dat het ontvangende ziekenhuis de bevindingen en zorg in het vorige ziekenhuis real-time kan inzien en er direct mee aan de slag kan.

Optimale samenwerking in de regio

Bij de juiste afstemming van gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders, verbetert de samenwerking in de regio. Een mooi voorbeeld hiervan is de samenwerking in Zuid-Holland en Zeeland, waarbij vooraanstaande zorginstellingen collectief de handen ineenslaan om de patiëntenzorg te verbeteren. De zorginstellingen in Zuid-Holland en Zeeland maken, net als meer dan veertig ziekenhuizen in de rest van het land, gebruik van Zorgplatform om informatie met elkaar te delen. Ook ziekenhuis Tergooi optimaliseert de samenwerking in de regio via onze oplossingen."Gegevensuitwisseling tussen zorgverleners maakt de zorg voor patiënten beter, goedkoper en sneller. De stap die we hebben genomen is belangrijk voor de samenwerking tussen de artsen en verpleegkundigen van de aangesloten instellingen. Zo werken we in de Rotterdamse regio aan verbetering van de zorg."
- David Voetelink, vice-voorzitter raad van bestuur Erasmus MC

Onze oplossingen voor gegevensuitwisseling

Voor de bovenstaande uitdagingen hebben wij verschillende oplossingen ontwikkeld, die zorgen voor een betere interoperabiliteit tussen verschillende ICT-systemen. Om te voorzien in standaardisatie zijn onze oplossingen gebaseerd op internationale en open standaarden. Dit zorgt voor verbetering en versnelling van gegevensuitwisseling over de muren van het ziekenhuis en, wanneer nodig, over de landsgrenzen heen.

Met onze oplossingen voor gegevensuitwisseling in de zorg profiteert u van een veilige service die uitgebreide ondersteuning biedt voor transmurale samenwerking in de zorg. De oplossingen ondersteunen bij het verwijzen van patiënten, de overdracht van patiënten, de gezamenlijke behandeling (shared care), het meekijken en consulteren van en naar elkaars patiënten en bij zorg op afstand. Zorginstellingen wisselen op deze manier eenvoudig en veilig onderling gegevens met elkaar uit. Ook kunnen zij gegevens uitwisselen met patiënten en platformen voor digitale zorg, zoals apps voor thuismonitoring en digitale verwijscoaches.

Samenwerking ChipSoft met Epic en Nexus

(Inter)nationale gegevensuitwisseling kunnen we niet alleen. Er is samenwerking nodig tussen verschillende publieke en private partijen in de Nederlandse zorg om snel impact te maken. ChipSoft werkt hiervoor onder andere samen met andere softwareleveranciers zoals Epic en Nexus, waarbij via het Zorgplatform gegevens tussen HiX en Epic (Care Everywhere) kunnen worden uitgewisseld. Door deze samenwerking worden zorgverleners steeds verder ondersteund in gegevensuitwisseling, zonder de beperking van een bepaalde keuze voor software.

Onderdeel van onze oplossingen zijn Zorgplatform, het Transmuraal portaal en de Transmurale Naslag. Daarnaast kunnen samenwerkende zorginstellingen eenvoudig (gestructureerde) gegevens uitwisselen. Dit kan tussen zorginstellingen die HiX gebruiken, maar ook tussen zorginstellingen met HiX en zorginstellingen met Epic of Nexus als EPD. Doordat onze oplossingen voor gegevensuitwisseling gebaseerd zijn op internationale standaarden, communiceren zij ook met andere systemen die op deze standaarden gebaseerd zijn en wordt een transparante werking van systemen gefaciliteerd.

Uitwisselen met PGO

Patiënten kunnen in hun persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) medische gegevens uitwisselen met het EPD van hun zorgverleners, bijvoorbeeld HiX. Alle gegevens zijn direct beschikbaar in het EPD van de zorgverlener. Daarbij fungeert onze oplossing als DVZA, waardoor informatie veilig en gestructureerd wordt uitgewisseld tussen patiënt en arts.

Zorgplatform als DVZA

Bij de gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen en persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO's) vervult Zorgplatform de rol van dienstverlener zorgaanbieder (DVZA). Een DVZA verzorgt de aansluiting van een of meer zorgaanbieders op het MedMij-netwerk. Deze aansluiting is nodig om communicatie mogelijk te maken tussen het EPD van een zorginstelling en de PGO van een patiënt. Als gecertificeerd DVZA levert Zorgplatform de dienst om de gegevens veilig online uit te wisselen tussen zorginstellingen met HiX en alle MedMij-gecertificeerde PGO's, waardoor patiënten meer regie en inzicht krijgen in hun eigen zorg.

Snelle ontwikkeling en innovatie

Digitale gegevensuitwisseling ontwikkelt zich snel, mede ingegeven door de overheid, die dit stimuleert. Regelmatig sluiten nieuwe partijen of diensten aan op Zorgplatform, waardoor de zowel kwantiteit als de kwaliteit van de beschikbare patiëntgegevens exponentieel toeneemt. 

Zo kunnen zorgprofessionals niet alleen binnen het eigen EPD beschikken over de bevindingen van collega's uit andere zorgaanbieders, maar ontstaan er ook in hoog tempo vernieuwende zorgprocessen die de druk op zorgprofessionals verlicht. Denk bijvoorbeeld aan thuismonitoring, doordat informatie uit apps via Zorgplatform in het EPD beschikbaar komen.

Integraties met Digital Health-applicaties

Zorgplatform maakt het mogelijk om eHealth-toepassingen volledig geïntegreerd binnen HiX voor de patiënt in te zetten. Hierdoor krijgen patiënten meer regie over hun eigen zorg. Zo kunnen artsen bijvoorbeeld apps voorschrijven, waarmee de patiënt hen op afstand op de hoogte houdt van hun waardes en metingen. Daarbij kan worden ingesteld dat de arts automatisch een signaal of alert krijgt in HiX wanneer bepaalde drempelwaardes overschreden worden en er meer of acuut zorg nodig is. Voorbeelden van aangesloten zorgapplicaties zijn: LusciiPatient Journey AppBeterDichtbijZorgDomeinNovacair en HINQ. Er sluiten steeds meer partijen aan op het uitwisselingsplatform.

Veilige authenticatie

Om artsen veilig én eenvoudig toegang te verschaffen tot de informatie uit de diverse zorgapplicaties, wordt gebruikgemaakt van single sign-on, waarmee zij slechts één keer hoeven in te loggen. Andere gebruikte methodes om de veiligheid van gegevens te waarborgen, zijn DigiDUZI, koppelingen met systemen voor biometrische authenticatie en de integratie van Mitz als authenticatieplatform.

Subsidietrajecten en landelijke programma's

Met onze oplossingen ondersteunen wij zorginstellingen bij de invulling van (landelijke) programma’s en beleidsvraagstukken, zoals MedMij voor uitwisseling tussen ziekenhuizen onderling en met PGO's en het programma OPEN om huisartsen te ondersteunen bij het online inzichtelijk maken van informatie voor patiënten. Daarnaast helpen wij zorginstellingen bij subsidietrajecten (zoals VIPP, InZicht en subsidietrajecten voor apothekers en GGZ-aanbieders) en ondersteunen wij bij de invulling van proeftuinen, zoals eOverdracht.

Ook is er veel aandacht voor nieuwe wetgevingstrajecten die gegevensuitwisseling en databeschikbaarheid versnellen. Belangrijke voorbeelden hiervan zijn de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (WEGIZ) en de European Health Data Space (EHDS). Ieder initiatief of programma wordt, in samenspraak met onze klanten, andere leveranciers en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, besproken, waarbij ChipSoft als kennispartner kan bijdragen. Hierbij ligt de focus in eerste instantie op het realiseren van oplossingen die een meerwaarde hebben voor patiënten, artsen en verpleegkundigen.Voor zorginstellingen die willen deelnemen aan dergelijke programma's en trajecten, verzorgen we de aansluiting op Zorgplatform en de aansluiting op het gewenste programma.

"Wij geloven in verdere digitalisering voor het verbeteren van de zorg, zowel op het niveau van patiëntervaring als op dat van tijd- en kostenbeheersing. Dat maakt de zorg beter." 

- Christaan Boer, commercieel directeur Bergman Clinics

Toestemming van de patiënt

Patiënten ervaren uiteindelijk de meeste voordelen van digitale gegevensuitwisseling. Wanneer zij toestemming geven voor gegevensuitwisseling via onze oplossingen, kunnen zij erop vertrouwen dat hun zorgverleners beschikken over volledige en actuele informatie. Daarbij kijkt ChipSoft ook naar nieuwe ontwikkelingen voor toestemming zoals toestemmingsvoorziening Mitz.

Meer weten?

Als u meer wilt weten over ons of onze oplossingen, neem dan een kijkje in het menu. Indien u vragen heeft staat één van onze professionals u graag te woord.