Elektronisch patiëntendossier HiX ondersteunt zorgorganisaties bij het voldoen aan alle relevante wetten, regels, richtlijnen en NEN-normen omtrent informatiebeveiliging en gegevensbescherming in de zorg. HiX is bovendien CE-gecertificeerd. Ook dit draagt eraan bij dat de veiligheid van informatie en privacy van patiënten te allen tijden is gewaarborgd.


AVG en NEN

Elektronisch patiëntendossier HiX ondersteunt zorgorganisaties op vele manieren om op de juiste wijze invulling te geven aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de NEN-normen voor de zorg. Zo beschikt HiX over betrouwbare dataopslag en geeft het middels een uitgebreide rechtenstructuur gehoor aan alle privacy-aspecten die uit de WGBO voortkomen. Inzagerechten op gegevens worden bijvoorbeeld uitgegeven op basis van een behandelrelatie.


Logging in elektronisch patiëntendossier HiX

Patiënten hebben het recht om te weten wat er met hun gegevens gebeurt. De patiënt moet zijn gegevens kunnen inzien en bezwaar kunnen maken tegen inzage in zijn gegevens. Ook kan hij te allen tijde aangeven dat hij niet wenst dat zijn gegevens worden ingezien door anderen dan de eigen behandelaar. In dit geval zullen andere zorgverleners een 'noodprocedure' moeten starten bij het opvragen van de gegevens en aangeven waarom de gegevens van de patiënt geraadpleegd worden. Door uitgebreide loggingsmogelijkheden is altijd na te gaan welke gebruiker welke gegevens heeft ingezien.


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl.