De wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ) brengt voor u als aanbieder van psychische zorg veranderingen met zich mee. De nieuwe wet vraagt om betere afstemming tussen uw organisatie, de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie en geeft cliënten en hun familie meer inspraak bij dwangzorg en alternatieven. In aanloop naar de Netwerkbijeenkomst GGZ van 28 november licht software consultant GGZ Eva Westendorp alvast het een en ander toe.


Nieuwe informatiestromen 

De veranderingen in de wet vragen om aanpassingen in de manier waarop u als zorgaanbieder informatie registreert en deelt met de verschillende instanties. In totaal ontstaan er 130 nieuwe informatiestromen, waarbij veilige informatie-uitwisseling van groot belang is. Daarbij is feilloze communicatie essentieel.

Proces volledig geïntegreerd 

Het proces rondom dwangzorg is volledig geïntegreerd in HiX. Zorgverleners krijgen alle verplichte registraties op het juiste moment en in de juiste volgorde aangereikt. Ook beschikken zij over efficiënte registratiemogelijkheden om de wensen van patiënten en hun familie in het dossier te borgen in het zorgplan, de zelfbeschikking of de zorgkaart.  

Verantwoorden van keuzes

Voordat u überhaupt voor dwangzorg kiest, verwacht de wetgever dat u eerst alle alternatieven onderzoekt. Om uw overwegingen naar verschillende instanties toe goed te kunnen verantwoorden, biedt HiX gestandaardiseerde registraties aan.  

Rolgerichte ondersteuning

Omdat bij dwangzorg meerdere partijen met elkaar moeten overleggen, houdt HiX rekening met ieders rol binnen het proces. Zodra de arts en de rechter vaststellen welke verplichte zorg binnen het zorgplan toegepast mag worden, krijgen alle betrokken zorgverleners informatie en registratiemogelijkheden aangereikt die zijn afgestemd op hun specifieke rol binnen de behandeling. 

Veilige gegevensuitwisseling

Voor veilige gegevensuitwisseling met ketenpartners is eenheid van taal essentieel. HiX is op dit moment al technisch voorbereid om gestandaardiseerde informatie via het koppelpunt uit te wisselen met ketenpartners. Daarnaast heeft ChipSoft, als leverancier van HiX, regelmatig overleg met VWS en GGZ Nederland om alles wat voortvloeit uit de wetswijziging optimaal te vertalen naar de ondersteunende software.