Op 1 januari 2020 treedt met de Wet verplichte GGZ (Wvggz) een nieuwe wet in werking. In deze blog schijnt GGZ-expert Rens Eising zijn licht over de nieuwe wet. 

De invoering van de Wet verplichte GGZ (Wvggz) houdt de gemoederen bezig. De ene dag slaan psychiaters alarm en dringen zij bij de Tweede Kamer aan op uitstel, de andere dag wordt de wet een bureaucratisch monster genoemd of vragen gemeenten zich af hoeveel meldingen van bezorgde burgers zij kunnen verwachten. Feit is: de Wvggz nadert snel en dat vraagt om een nieuwe mindset.

De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) voldoet niet meer aan de moderne inzichten in de psychiatrie. Het mechanisme om mensen eerst op te nemen om ze vervolgens te beoordelen, is verouderd. Het is dus logisch dat de Bopz wordt vervangen door onder andere de Wvggz. Het beoogde doel is om zorg meer op maat aan te bieden en niet de opname maar de zorg centraal te stellen. 

“Tot elkaar veroordeeld”

Dat betekent ook: kijken naar zorgvormen die niet gekoppeld zijn aan een opname, zoals ambulante gedwongen zorg. Dat vraagt om een nieuwe mindset. Onlangs hielden we bij ChipSoft een speciale Wvggz-bijeenkomst, waar Kees Keuzenkamp, programmadirecteur van het landelijke ketenprogramma implementatie van de Wvggz, de aanwezige GGZ-professionals vertelde over de ins en outs van het implementatieprogramma. Hij noemde daarbij samenwerking als een van de grootste uitdagingen. “We hebben alle stakeholders nodig om hier een succes van te maken”, aldus Keuzenkamp. “Het implementatieprogramma is geen baas die zegt wat je moet doen of een bulldozer die zomaar komt binnenrijden, maar een samenwerkingsvorm van alle partijen die de wet moeten uitvoeren en door die wet tot elkaar veroordeeld zijn.” Zo is het ook, wat mij betreft. En daarbij is iedereen verantwoordelijk voor de eigen ‘schakel’ binnen de zorgketen rondom gedwongen zorg. 

Sinds de aankondiging van de Wvggz hebben we ons bij ChipSoft direct gefocust op het klaarstomen van HiX. Dat heeft geresulteerd in een Wvggz-proof dossier, waarin het proces rondom verplichte zorg volledig is geïntegreerd, inclusief crisismaatregelen en zorgmachtigingen. Zorgverleners krijgen alle verplichte registraties op het juiste moment en in de juiste volgorde aangereikt. Tevens beschikken zij over efficiënte registratiemogelijkheden om de wensen van patiënten en hun familie in het dossier te borgen in het zorgplan, de zelfbindingsverklaring of de zorgkaart. De patiënt heeft op zijn beurt de juiste tools om zo veel mogelijk de eigen regie te voeren tijdens de periode van verplichte zorg, bijvoorbeeld met een eigen plan van aanpak, een zorgkaart of een zelfbindingsverklaring. Dit in waarborging van het uitgangspunt van de Wvggz; patiënt centraal.


Klaar voor alle scenario’s

Omdat bij verplichte zorg meerdere partijen met elkaar moeten overleggen, houdt het elektronisch patiëntendossier (EPD) rekening met ieders rol binnen het proces. Zodra de geneesheerdirecteur en de rechter vaststellen welke verplichte zorg binnen het zorgplan toegepast mag worden, krijgen alle betrokken zorgverleners informatie en registratiemogelijkheden aangereikt die zijn afgestemd op hun specifieke rol binnen de behandeling. Voor veilige gegevensuitwisseling met ketenpartners is HiX op dit moment al technisch voorbereid om gestandaardiseerde informatie via het koppelpunt uit te wisselen met ketenpartners. 

Dat de Wvggz bij verschillende stakeholders op weerstand stuit, is duidelijk. Maar dát de Wvggz er komt, staat ook als een paal boven water. Laten we er dus samen voor zorgen dat de sector er klaar voor is. En laten we daarbij vooral ons gezamenlijke doel voor ogen houden: meer gedifferentieerde zorg voor de patiënt, met een wet die verplichte zorg mogelijk maakt, onder andere in de ambulant setting, maar waar ‘ultimum remedium’ als uitgangspunt gesteld wordt voor verplichte zorg. Met HiX bent u op 1 januari klaar voor alle scenario’s. 

Heeft u naar aanleiding van mijn blog vragen over de Wvggz en/of HiX voor de GGZ? Ik ga graag met u in gesprek via 020-49 39 000. U kunt mij ook bereiken via mail: reising@chipsoft.nl