Gerdy Klein Bleumink is Informatiemanager bij Rijnstate en sinds kort ook voorzitster van de werkgroep Patiënt, onderdeel van de gebruikersgroep Zorgportaal. Samen met de andere leden binnen deze werkgroep maakt zij zich hard voor de optimalisatie en ontwikkeling van het patiëntenportaal. Ze vertelt over haar gedrevenheid om bij te dragen aan de transitie naar zorg dichtbij huis, met meer patiëntregie en efficiëntere zorgverlening.


U werkt nu 2,5 jaar vanuit de gebruikersgroep aan het finetunen van HiX. Vanuit welke gedachte bent u aangesloten?

In 2010 zijn we begonnen met de implementatie van het patiëntenportaal binnen ons ziekenhuis. Toen de gebruikersgroep Patiënt 2,5 jaar geleden werd opgericht, ben ik ook daar direct bij betrokken geraakt. Ik heb veel ideeën en werk deze graag, samen met ChipSoft, verder uit. In de gebruikersgroep Patiënt zitten momenteel vijftien leden. Het is een gemêleerde groep, met functioneel beheerders, applicatiebeheerders, adviseurs, projectleiders, maar bijvoorbeeld ook een kinderneuroloog. De gemene deler is dat we allemaal een sterke intrinsieke motivatie hebben om de patiënt meer te betrekken bij het eigen zorgproces.

 

 Gerdy Klein Bleumink voorzitter gebruikersgroep Patiënt

 

 

Wat triggerde u om voorzitter te worden?

Toen de vorige voorzitter stopte, ben ik gevraagd het stokje over te nemen. Daar was ik blij mee, omdat ik dan nog actiever kan bijdragen aan alle ontwikkelingen rondom het patiëntenportaal. Ik vind het patiëntenportaal een zeer belangrijk onderdeel van de huidige en toekomstige zorg. De zorg moet zich veel meer gaan verplaatsen naar de thuissituatie. Over tien jaar kom je alleen nog naar het ziekenhuis als dat echt nodig is.


Wat zijn jullie belangrijkste doelstellingen met het patiëntenportaal?

Binnen de transitie naar meer patiëntregie speelt het patiëntenportaal een centrale rol. Het is belangrijk dat de patiënt goed geïnformeerd is en goed kan communiceren met zorgverleners. Daarnaast wordt de patiënt meer betrokken bij zijn of haar eigen gezondheidssituatie. We willen bijvoorbeeld een informatiefilmpje aanbieden vanuit een vragenlijst. Op die manier begrijpt de patiënt de vragen beter. Ook kunnen patiënten zelf meetwaarden doorgeven. Door de patiënt meer te betrekken, wordt deze zich meer bewust van zijn of haar eigen zorgproces en gezondheid.


Aan welke interessante topics werkt de werkgroep Patiënt momenteel?

We werken onder meer aan het meten van patiënttevredenheid. Bij de ontwikkelingen rondom het patiëntenportaal is het belangrijk dat we input krijgen van de patiënten zelf. We gaan daarom actief aan de slag met patiëntbeleving, waar we binnenkort een bijeenkomst over hebben. Ook zijn we bezig met ontwikkelingen rondom herhaalrecepten die de patiënt zelf kan aanvragen en de automatische berichtgeving wanneer de medicatie klaarligt. Een ander topic waar we aan werken gaat over de toestemming van de patiënt voor het opvragen van zijn of haar dossier. In het huidige patiëntenportaal moet de patiënt ieder type toestemming één voor één aanvinken en dit willen we graag patiëntvriendelijker maken.


Welke concrete resultaten hebben jullie al behaald?

Wat ik zelf een mooie ontwikkeling vind, is het gebruik van afbeeldingen in vragenlijsten. Hierop kan de patiënt bijvoorbeeld aangeven waar hij of zij pijn voelt. Een ander resultaat is het tonen van een voortgangsbalk in de vragenlijst. Hierdoor heeft de patiënt een beter beeld van hoe ver hij of zij is met invullen. Ik wil met de gebruikersgroep steeds meer toe naar het maken van innovatieslagen boven optimalisatieslagen. Samen werken aan nieuwe ontwikkelingen, met een duidelijke stip op de horizon. Op die manier willen we het zorgportaal steeds meer onderdeel van het zorgproces maken.


Hoe ervaart u de samenwerking binnen de gebruikersgroep en met ChipSoft?

Wat ik mooi vind aan de gebruikersgroep, is dat het ons de kans geeft om ervaringen uit te wisselen met andere zorginstellingen, elkaar te inspireren en van elkaar te leren. Ook leert ChipSoft van ons hoe dingen in de praktijk gaan, waardoor het product steeds beter aansluit op onze zorgprocessen. Die samenwerking verloopt heel goed. De ontwikkelingen rondom het patiëntenportaal gaan hard. Een mooi voorbeeld hiervan is de COVID-vragenlijst die patiënten moeten invullen als zij naar het ziekenhuis komen. Ik heb destijds het idee voorgelegd om dit in de standaard content op te nemen. Kort daarna zat het erin. ChipSoft is echt bereid om te helpen. Daarnaast is er op technisch vlak natuurlijk steeds meer mogelijk met het patiëntenportaal.


Tot slot: wat is uw persoonlijke ambitie met de werkgroep?

Mijn doel als nieuwe voorzitster is ervoor zorgen dat het patiëntenportaal steeds meer onderdeel wordt van het zorgproces van de patiënt. Ik hoop dat wij als werkgroep een bijdrage kunnen leveren om dat te realiseren. Het zou mooi zijn als het patiëntenportaal bij alle ziekenhuizen over vijf jaar een hulpmiddel is bij de behandeling van de patiënt. De VIPP-regeling heeft daarin natuurlijk al goed geholpen. Samen met de werkgroep gaan wij zorgen voor mooie functionaliteiten, zodat ziekenhuizen het ook graag willen gebruiken. En dat het echt meerwaarde heeft voor de patiënt.