De samenwerkende ziekenhuizen in de regio Zuid-Holland zijn als eerste in Nederland gestart met het digitaal ondersteunen van patiëntverwijzingen van en naar elkaars ziekenhuis. Dit transmuraal verwijzen, begonnen vanuit oncologienetwerk Concord, is een vernieuwende stap om de zorg voor de patiënt regionaal te optimaliseren.

De tien ziekenhuizen werken sinds eind 2019 samen om gegevensuitwisseling en samenwerking in de regio te optimaliseren. Dat leidde eerder al tot een collectieve aansluiting op Zorgplatform, om elkaars gegevens te kunnen inzien. Nu krijgt ook het transmuraal verwijzen in samenwerkingsverband vorm en zijn de ziekenhuizen ervan overtuigd dat het gebruik ervan exponentieel toeneemt.

Transmuraal verwijzen

Transmuraal verwijzen binnen een samenwerkingsverband biedt een oplossing voor zorginstellingen die samenwerken aan eenzelfde behandeltraject. Zo spreken ziekenhuizen regelmatig onderling af dat het ene ziekenhuis voor bepaalde zorg de diagnostiek verzorgt en het andere ziekenhuis, veelal een UMC, de tertiaire zorg. Voor dergelijke, vaste trajecten, zoals de oncologische zorg binnen het Concord-netwerk, is het mogelijk om via Zorgplatform orders aan te maken. Die zorgen ervoor dat de patiënt in het 'volgende' ziekenhuis op de werklijst komt en hier direct een afspraak kan (laten) maken. Het ontvangende ziekenhuis kan via diezelfde order direct de bijbehorende documentatie over de specifieke behandeling van de betreffende patiënt opvragen.

Diverse specialismen

Van alle deelnemende ziekenhuizen, krijgt het Erasmus MC de meeste verwijzingen binnen; het grootste academische ziekenhuis van Nederland verzorgt de radiotherapie voor alle ziekenhuizen binnen het collectief. Bovendien heeft het ziekenhuis een samenwerkingsverband met het Franciscus Gasthuis en Maasstad Ziekenhuis voor de KNO-zorg, bepaalde cardiologische zorg en de Urologie. Rivas en Albert Schweitzer ziekenhuis verwijzen naar elkaar voor cardiologische zorg.

Opschalen naar alle verwijzingen

In de eerste maand zijn diverse verwijzingen verzonden naar de afdeling Radiotherapie van het Erasmus MC. De ziekenhuizen zijn regionaal en klein gestart, met een select aantal use-cases per ziekenhuis om de functionaliteit te toetsen. Ze zijn live gegaan met een eerste versie van het product om de functionaliteit gezamenlijk te ontwikkelen om vervolgens op te schalen naar alle verwijzingen in de regio. Het gaat naar schatting om 50.000 tot 75.000 verwijzen per jaar.

Artsen enthousiast

De artsen zijn enthousiast over de nieuwe ondersteuning voor het verwijzen. Mark Friebel, KNO-arts en CMIO van Albert Schweitzer ziekenhuis: "Dit is een stap voorwaarts voor artsen en medisch secretaresses. Het kost minder tijd om gegevens over te sturen naar een collega-ziekenhuis en de ontvangst van informatie kost ook minder tijd en moeite. Daardoor blijft er meer tijd over voor de echte patiëntenzorg. Het is een meerwaarde voor ons als zorgverleners. Het transmuraal verwijzen gaat op deze manier sneller, veiliger en met minder registratielast."


"Patiëntinformatie direct beschikbaar"

Erik Zwarter, informatiemanager bij het Erasmus MC en projectleider van dit project, benadrukt het belang van transmurale verwijzingen voor de zorg in de regio: "Patiëntinformatie komt niet meer via allerlei verschillende kanalen tot het ziekenhuis, maar wordt nu beschikbaar gemaakt in een werkomgeving."

Saskia van den Bos, CIO van het Maasstad ziekenhuis en stuurgroepvoorzitter van het project: "Deze ontwikkeling draagt bij aan het vereenvoudigen van het administratieve proces en dat is nodig voor het leveren van de beste zorg. Daar plukt de patiënt de vruchten van. Uiteindelijk hebben we de wens en ambitie om 100% digitaal te verwijzen in de regio."

Innovatie uitbouwen

De komende periode benutten de ziekenhuizen om ervaring op te doen met deze innovatie en deze – indien nodig - te optimaliseren. Ook worden ziekenhuizen met een ander EPD dan HiX benaderd om bij het collectief aan te sluiten.