ChipSoft heeft ruime ervaring met de financiële afhandeling van zorgprocessen in de GGZ. Doordat de volledige financiële administratie binnen onze software is ingericht op de Nederlandse processen, wet- en regelgeving, voldoen GGZ-instellingen met onze oplossing automatisch aan de actuele facturatiestandaarden. Bovendien beschikken zij over een veelvoud aan intelligente functionaliteiten om de declaratiestromen voor geleverde zorg te optimaliseren. Zo ondersteunt HiX verschillende financieringsstelsels zoals Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, Zorgverzekeringswet, forensische zorg en Wet langdurige zorg. 


DBC-GGZ geïntegreerd

De DBC-systematiek voor de GGZ is volledig geïntegreerd binnen HiX. Het gehele proces van registratie, validatie en facturatie van GGZ DBC's is ontwikkeld conform de beleidsregels van de NZa (voorheen de spelregels van DBC-Onderhoud).

HiX helpt GGZ-instellingen bovendien om de registratiedruk te verlagen. Door automatisch gegevens af te leiden die relevant zijn voor de financiële afhandeling, hoeven zij niet actief op zoek naar deze informatie. Ingebouwde controleslagen zorgen er bovendien voor dat er geen gegevens worden 'vergeten'. Op deze manier kan er tijdig, juist en volledig gedeclareerd worden.


Lid van expertgroep

Chipsoft is lid van de expertgroep DBC GGZ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit overlegorgaan is een klein comité met de belangrijkste softwareleveranciers, waarin de veranderingen in wet- en regelgeving, en de geplande uitwerking hiervan door NZa, in een vroeg stadium worden besproken. Hierdoor is ChipSoft in staat om tijdig de nieuwe wet- en regelgeving te verwerken in HiX en kan het (enige) invloed uitoefenen op de voorgestelde wijzigingen wanneer deze bijvoorbeeld zouden leiden tot extra administratieve last voor GGZ-instellingen. Deze extra last proberen wij zo laag mogelijk te houden.

Naast de overlegorganen bij NZa is ChipSoft ook vertegenwoordigd binnen de overlegstructuren van bijvoorbeeld:

  • VEKTIS, in het kader van de ontwikkelingen van de digitale facturatiestandaarden (EI-berichten).
  • Het College voor Zorgverzekeraars (CVZ), in het kader van de AZR- en AWBZ-ontwikkelingen.

GGZ-instellingen worden niet alleen gefinancierd vanuit GGZ-DBC's, maar ook vanuit WLZ, Justitie, WMO, diverse andere financiële stromen alsmede subsidieregelingen. Daarnaast worden er nog steeds afspraken gemaakt met zorgkantoren om periodiek de productiemonitor aan te leveren. Al deze financiële stromen en verantwoordingen worden door HiX op dezelfde geïntegreerde wijze ondersteund. Als instelling bent u voorzien van een EPD dat volledig iWLZ / iWMO en iJW gecertificeerd is en kunt u integraal gebruikmaken van het berichtenverkeer.


Kortom, met HiX houdt u uw financiële huishouding op orde.


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl