Dinsdag overhandigde Jeroen Müller tijdens de startconferentie @Patientconnect in Den Haag het visiedocument ‘Waardegedreven GGZ’ aan Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van VWS. Dit deed hij namens de stuurgroep @PATIENTconnect. Rens Eising, onze sales consultant GGZ, was hier bij. “Wij juichen deze sectorbrede visie hartstochtelijk toe!”


“Voor vernieuwing in de digitale informatievoorziening in de GGZ is er behoefte aan sectorbrede en -overschrijdende sturing”, merkt Rens. “Dit breed gedragen visiedocument geeft hier duidelijk richting aan. Hetzelfde geldt voor de subsidie van 25 miljoen euro, die de GGZ-sector moet motiveren zich te conformeren aan ‘VIPP voor de GGZ’, het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional.”

Het visiedocument ‘Waardegedreven GGZ’ richt zich met name op vier pijlers: de patiënt centraal stellen, gegevensstandaardisatie, informatie-uitwisseling in de zorgketen en innovatie. “Dit sluit naadloos aan op onze visie. Sterker nog, dit zijn facetten die we al jaren toepassen in de overige zorgbranches in Nederland. Doordat veruit de meeste ziekenhuizen in Nederland ons EPD al inzetten en zij zeer vergelijkbare eisen stellen omtrent de patiënt centraal stellen en kwalitatief hoogwaardige en betaalbare zorg, is HiX klaar voor de GGZ.”

“HiX voor de GGZ is zeer uitgebreid en flexibel”, licht Rens toe. “Naast de inrichting, die specifiek is ontwikkeld voor de GGZ, met onder andere  een uitgebreide ROM-suite en volledige ondersteuning van de financiële afhandeling, geven GGZ-organisaties met HiX ook direct gehoor aan de sectoroverschrijdende aandachtspunten waar het visiedocument nadrukkelijk op in gaat.”

De ondersteuning van HiX, per pijler van het visiedocument ‘Waardegedreven GGZ’:


1. Patiënt centraal

Met HiX kunnen GGZ-organisaties de patiënt écht centraal stellen. Onder andere door de patiënt meer regie te bieden via een geïntegreerd cliëntenportaal en aansluiting te faciliteren op een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) . Ook is HiX volledig ingericht op de eisen en wensen rondom VIPP, aangezien we al ‘onze’ ziekenhuizen hier ook al volledig bij ondersteunen.


2. Gegevensstandaardisatie

Doordat alle cliënt-, medische en zorg(administratieve) informatie in één database gestructureerd en gestandaardiseerd beschikbaar is, hebben alle geautoriseerde zorgprofessionals toegang tot alle relevante cliëntinformatie en kunnen zij samenwerken in leveren van optimale zorg. Daarbij hanteren we als uitgangspunt ‘eenmalige registratie, meervoudig gebruik’.


3. Uitwisseling in de zorgketen

Doordat HiX gestandaardiseerd is op nationale en internationale zorg- en ICT-standaarden, zoals Zorginformatiebouwstenen (ZIB’s), wordt de informatie-uitwisseling in de zorgketen én met de cliënt, optimaal ondersteund.


4. Innovatie

Wij streven ernaar onze positie als meest innovatieve zorg-ICT-leverancier te behouden. Dit betekent dat we de meest vooraanstaande technologie combineren met de verbetering en vernieuwing in de zorg. Dagelijks werken we met ruim 600 eigen ontwikkelaars en consultants aan de verbetering van onze oplossing voor de zorg. Dit doen we in nauwe samenwerking met zorgprofessionals. Zo blijven we de snel evoluerende zorgmarkt voor en kunnen we een cruciale rol spelen in de informatievoorziening in de waardegedreven GGZ.


Meer weten?

Wilt u meer weten over de ondersteuning van HiX voor uw organisatie? Neem dan contact op met Rens Eising, via reising@chipsoft.nl of telefoonnummer 020-4939000.