HiX en Zorgplatform ondersteunen zorginstellingen bij het behalen van de doelen voor versnellingsprogramma VIPP 5. Met deze regeling stimuleert de overheid de informatie-uitwisseling tussen zorginstellingen onderling en met de patiënt.

VIPP 5: gestandaardiseerde uitwisseling

Subsidieregeling VIPP 5 richt zich op gestandaardiseerde digitale informatie-uitwisseling tussen zorginstellingen onderling en tussen zorginstellingen en patiënten. Het uitgangspunt hierbij is eenmalige registratie en meervoudig gebruik van informatie. De regeling bestaat uit drie modules.

Onze ondersteuning:

Module 1 VIPP 5

Met Zorgplatform verzorgen wij de mogelijkheid tot uitwisseling van de BgZ en correspondentie met PGO's. Hierbij wordt met betrekking tot VIPP 5 module 1 communicatie aan de hand van de volgende gegevensdiensten mogelijk gemaakt:

- Basisgegevensset Zorg (BgZ)

- PDF/A

Deze oplossing stelt patiënten in staat om hun data direct bij de zorginstelling op te vragen. Om deze communicatie mogelijk te maken, is er aan de kant van de zorgverleners een dienstverlener zorgaanbieder (DVZA) nodig en een deelnemersrol binnen het MedMij Afsprakenstelsel. Zorginstellingen die HiX gebruiken, kunnen hiervoor Zorgplatform inzetten. Hierdoor krijgen zij niet te maken met ingewikkelde integraties met externe DVZA-leveranciers. Als gecertificeerd DVZA levert Zorgplatform de dienst om de gegevens veilig online uit te wisselen tussen HiX en alle door MedMij gecertificeerde PGO's.

Binnen het MedMij Afsprakenstelsel kan de rol van DVZA op twee manieren worden ingevuld. ChipSoft levert de DVZA voor de usecase 'verzamelen', waarbij patiënten hun gegevens ophalen bij de zorginstelling vanuit een PGO. Hiervoor levert Zorgplatform volgens het MedMij Afsprakenstelsel een autorisatieserver (autorisatie van PGO-applicatie en persoon) en een resource-server (uitwisselen gegevens). De gegevens worden on demand (wanneer de patiënt dit wil) uit HiX opgehaald en real-time vertaald naar het juiste (HL7 FHIR) format. Voor de autorisatie van de persoon wordt gebruik gemaakt van een integratie met het ChipSoft patiëntenportaal.

Module 2 VIPP 5

Wij ondersteunen de eerste twee subdoelen van module 2. Dit betekent dat patiënten via het patiëntenportaal van uw zorginstelling de vragenlijsten kunnen invullen. De antwoorden hierop komen direct terug in HiX, zodat de arts deze kan beoordelen. De resultaten uit deze vragenlijsten worden tevens beschikbaar gesteld aan de PGO van de patiënt (usecase verzamelen). De resultaten worden in ieder geval beschikbaar gesteld middels PDF/A. Momenteel doen wij onderzoek naar MedMij-informatiestandaard vragenlijsten 1.0 of hoger.

Voor de uitwisseling met betrekking tot eHealth-toepassingen geldt dat ziekenhuizen een relevante medische eHealth-toepassing dienen aan te bieden, waarvan de resultaten aan de PGO worden aangeboden. Zowel bij eHealth als bij vragenlijsten vervult Zorgplatform de rol van DVZA, vergelijkbaar met bij module 1, met als verschil dat er een andere gegevensdienst wordt ingezet, namelijk PDF/A en niet de BgZ en de zib TekstUitslag t.b.v. correspondentie.

Module 3 VIPP 5

Deze module van VIPP 5 is gericht op:

  • het verzenden en ontvangen van de Basisgegevensset Zorg (BgZ)
  • correspondentie en verslagen
  • hergebruik van tenminste zes secties uit de BgZ
  • demografische gegevens van de patiënt
  • informatie over contactpersonen en zorgverleners

Zorgplatform fungeert als uitwisselingssysteem voor het verzenden en ontvangen van de BgZ, correspondentie en verslagen. Hierdoor is het mogelijk (semi)gestructureerde informatie uit te wisselen tussen ziekenhuizen met hetzelfde EPD en tussen ziekenhuizen met verschillende EPD's. De demografische gegevens worden automatisch opgehaald uit de gemeentelijke basisadministratie via SBV-Z en de contactpersonen en zorgverleners worden door de patiënt bijgehouden via het online portaal.

Verwijzen in samenwerkingsverband

De ondersteuning van VIPP 5 sluit aan op onze visie om gegevens beschikbaar te maken op de plaats waar ze nodig zijn. Naast de ondersteuning van de modules werken we derhalve aan de ontwikkeling van transmurale werkstromen, ofwel het volledig ondersteunen van een transmurale samenwerking tussen twee of meer zorginstellingen. Bij deze laatste vorm wordt de patiëntoverdracht procesmatig ondersteund, waarbij de bijbehorende data met de patiënt meegaat naar de 'volgende' zorginstelling.

Anders dan bij de on demand situatie, vindt verwijzen in samenwerkingsverband plaats tussen een of meerdere zorginstellingen op een vooraf gedefinieerd traject. Dit biedt een oplossing voor die situaties, waarin instellingen gezamenlijk werken aan eenzelfde behandeltraject. Ter illustratie: ziekenhuizen maken onderling afspraken, waarbij het ene ziekenhuis de diagnostiek verzorgt en het partnerziekenhuis de opvolging en de controles. Voor dergelijke trajecten is het mogelijk om via Zorgplatform orders aan te maken, die ervoor zorgen dat de patiënt in het 'volgende' ziekenhuis op de werklijst komt en hier direct een afspraak kan (laten) maken. Het ontvangende ziekenhuis kan via diezelfde order direct de bijbehorende documentatie over de behandeling van de patiënt opvragen.

Transmurale werkstromen

Via transmurale werkstromen kunt u direct orders versturen naar een collega-zorginstelling. Tussen twee HiX-huizen verloopt dit via het IHE-XDW profiel en tussen twee ziekenhuizen met verschillende EPD's gaat dit op basis van IHE-XDR. De transmurale order ondersteunt het samenwerkingsproces onder meer bij:

  • het uitwisselen van zibs
  • het uitwisselen van documenten die specifiek benodigd zijn in het gezamenlijk behandeltraject (o.b.v. PDF/A)
  • het automatisch inschrijven van de patiënt bij een doorverwijzing
  • het plaatsen van een order op een werklijst in HiX.

Meer weten?

Voor gedetailleerde vragen over wat ChipSoft per module en per fase kan betekenen, kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl.