ChipSoft biedt met HiX een ziekenhuisbreed geïntegreerd ZIS/EPD dat volledig voldoet en zelfs verder gaat dan de eisen van het plan eGezondheid van de federale overheid. Het realiseert alle Belgian Meaningful Use Criteria (BMUC), zowel de verplichte kerncriteria als de (voorlopig) vrijblijvende menu-items.

BMUC in HiX

De BMUC bieden de zorginstelling een realistisch stappenplan om de doelen uit het plan eGezondheid te realiseren. De overheid stelt bovendien een financiële stimulans ter beschikking aan die zorginstellingen die deze doelstellingen op tijd behalen. De BMUC worden opgedeeld in kerncriteria, die verplicht te realiseren zijn, en menu-items, waarvan de implementatie voorlopig nog niet verplicht is. Hoewel de menu-items nog aan verandering onderhevig zijn, is het waarschijnlijk dat minstens een deel ervan in een volgende fase onderdeel zal uitmaken van de kerncriteria. Met HiX realiseert uw zorginstellingen alle BMUC, inclusief de menu-items. 

Patiëntgegevens

Elke patiënt krijgt in HiX één uniek patiëntnummer waaronder hij/zij in de hele zorginstelling gekend is. Hieraan worden vervolgens alle patiëntgegevens gekoppeld. Deze gegevens kunnen geraadpleegd, gewijzigd en aangepast worden door de zorgverleners die daarvoor de nodige rechten hebben.

Op basis van zijn functie en rol in de zorginstelling, heeft elke gebruiker een persoonlijk profiel binnen het EPD. De fijnmazige rechtenstructuur binnen HiX legt tot in detail vast welke acties de gebruiker mag uitvoeren en tot welke gegevens hij toegang krijgt. Alle registraties worden bovendien gelogd, inclusief het tijdstip en de naam van de gebruiker die de registratie vastlegt.

In HiX beschikt elke patiënt dus over één dossier waarin al zijn/haar gegevens en registraties, zowel de actuele als de historische, bewaard worden.  Het EPD voldoet zo aan de volgende kerncriteria:

  • Actuele en historische diagnoses: HiX biedt een gebruiksvriendelijke functionaliteit voor het registreren op basis van codeerlijsten als SNOMED-CT en ICD-10. Ook codeerlijsten in eigen beheer van het ziekenhuis kunnen geïntegreerd worden. Diagnoses kunnen op elk moment geraadpleegd, gewijzigd of toegevoegd worden.
  • Allergieën: dankzij de gestructureerde registratie van allergieën en bijwerkingen en de bijhorende beslissingsondersteuning, genereert HiX automatisch waarschuwingen in functie van de ernst van de allergie, en dit zowel voor geneesmiddel- als niet-geneesmiddelgebonden allergieën. HiX gaat hiermee verder dan de wensen van de Belgische overheid die bepalen dat inzage in de allergielijst tijdens het voorschrijven van medicatie reeds voldoende is.
  • DNR-beleid: de geregistreerde DNR-code wordt steeds prominent getoond d.m.v. een duidelijk icoon. Op deze manier waarborgt HiX op elk moment de autonomie van de patiënt.
  • Vitale parameters: metingen en scores worden eenvoudig en gestructureerd in het EPD ingevoerd, HiX waarschuwt daarbij automatisch wanneer de minimum- of maximumgrens overschreden wordt. Het is bovendien mogelijk om metingen automatisch uit op de patiënt aangesloten apparatuur op te nemen.
  • Informed consent registratie: HiX biedt verschillende mogelijkheden om het informed consent vast te leggen. Deze kan bovendien opgenomen worden in de workflow van het zorgproces zodat de zorgverlener op het gewenste tijdstip relevante vragenlijsten te zien krijgt en de zorginstelling steeds aan alle regelgeving voldoet.


Organisatie en verslaglegging

HiX biedt een totaalpakket aan functionaliteiten om de patiëntgerichte behandel- en registratieprocessen te ondersteunen. Dit begint al bij het maken van een afspraak waarvoor HiX een uitgebreide agendafunctionaliteit voorziet die het onder andere mogelijk maakt om combinatie- en herhalingsafspraken eenvoudig in te plannen. De ziekenhuisbrede inzet van deze agendafunctionaliteit zorgt er bovendien voor dat afdelingsgrenzen binnen de zorginstelling vervagen.

Voorts omvat het EPD naast de medische en paramedische verslaglegging een volledig geïntegreerd en uitgebreid verpleegkundig dossier dat verpleegkundigen in staat stelt alle werkprocessen vlot en efficiënt te doorlopen. Zij beschikken onder andere over een uitgebreide naslagfunctionaliteit, een allesomvattend actueel dynamisch activiteitenplan en interactieve grafische plattegronden van de verpleegafdeling. HiX biedt daarenboven een geautomatiseerde totaalintegratie van de VG-MGZ-registratie. 
Het EPD bevat alle dossierinformatie, labowaarden, meetwaarden, medicatievoorschriften, allergieën, et cetera, van de patiënt. Alle resultaten worden centraal in het patiëntendossier bijgehouden. Ze worden overzichtelijk en uniform weergegeven, zowel resultaten afkomstig vanuit HiX zelf als resultaten die via externe pakketten binnenkomen.

Het uitgebreide en dynamische EPD maakt het mogelijk om ordermanagement contextbewust in te zetten. HiX houdt steeds rekening met de beschikbare patiëntgegevens en de fase van behandeling waarin de patiënt zich bevindt om de zorgverlener enkel die ordersets aan te bieden die op dat moment en voor die specifieke patiënt van belang zijn. HiX vult orders bovendien automatisch met beschikbare gegevens en genereert waarschuwingen en aanvullende/alternatieve voorstellen op basis van deze gegevens (denk bijvoorbeeld aan uitslagen en/of meetresultaten).

De krachtige functionaliteiten binnen HiX verlagen de hoge registratiedruk drastisch, de intelligente beslissingsondersteuning garandeert een patiëntveilige en efficiënte workflow op alle afdelingen in de zorginstelling.

Medicatie

HiX staat garant voor een volledige closed-loop met betrekking tot medicatie. Hieronder vallen de geïntegreerde onderdelen EVS (elektronisch voorschrijfsysteem), de toedien- en uitzetregistratie en een volledige apotheekfunctionaliteit. Dankzij de verregaande medicatiebewaking, genereert HiX automatisch relevante waarschuwingen van zodra een voorschrijver een geneesmiddel selecteert. De applicatie biedt hierbij zowel medicatie- als niet-medicatiegerelateerde beslissingsondersteuning. Denk aan contra-indicaties en doseergrenzen, maar ook aan invloed op zwangerschap, leeftijd van de patiënt en actieve diagnoses. Er kan bovendien een verplichte afhandeling worden gekoppeld aan de waarschuwingen.

Communicatie

HiX voorziet overigens in alle tools voor zowel de communicatie binnen de zorginstelling zelf als de communicatie met externen. Wat betreft de externe communicatie  genereert de gebruiker bijvoorbeeld eenvoudig allerlei vormen van brieven waaronder ontslagbrieven. Het maakt hiervoor gebruik van briefsjablonen die zich automatisch vullen met de juiste informatie uit het EPD. Deze kunnen vrij aangevuld en/of aangepast worden. Daarnaast biedt ChipSoft uitgebreide ondersteuning betreffende de services van het eHealth-platform. Zo kan de gebruiker binnen de applicatie functionaliteiten als de eHealthbox, eBirth, Orthopride, UREG en Timestamping gebruiken. Hij kan bovendien via HiX medische gegevens, resultaten et cetera ter beschikking stellen van Hubs en Metahubs. HiX biedt daarnaast ook voor interne communicatie diverse mogelijkheden. Zo biedt het volledig integraal order- en workflowmanagement met onder meer interne ordering waarbij opdrachten naar werklijsten van specifieke rollen worden gestuurd. Ook externe ordering naar en terugrapportage uit deelsystemen zoals het laboratorium informatiesysteem (LIS) maken hier deel van uit.

Uw voordelen

  • ZIS/EPD conform de Belgian Meaningful Use Criteria
  • state-of-the-art totaaloplossing
  • hergebruik gegevens
  • intelligente beslissingsondersteuning


Meer weten?

Voor meer informatie over de BMUC neem contact op met communicatie@chipsoft.be.